pl
Godziny otwarcia:
PT:11:00 - 19:00
PON: Zamknięte
WT: 11:00 – 19:00
ŚR: 11:00 – 19:00
CZW: 11:00 – 17:00
PT: 11:00 - 19:00
SOB: 12:00 - 18:00
ND: 12:00 - 18:00
Godziny otwarcia:
PT:11:00 - 19:00
PON: Zamknięte
WT: 11:00 – 19:00
ŚR: 11:00 – 19:00
CZW: 11:00 – 17:00
PT: 11:00 - 19:00
SOB 12:00 – 18:00
ND: 12:00 -18:00
pl
Godziny otwarcia:
PT: 11:00 - 19:00
PON: Zamknięte
WT: 11:00 – 19:00
ŚR: 11:00 – 19:00
CZW: 11:00 – 17:00
PT: 11:00 - 19:00
SOB: 12:00 - 18:00
ND: 12:00 - 18:00
Godziny otwarcia:
PT: 11:00 - 19:00
PON: Zamknięte
WT: 11:00 – 19:00
ŚR: 11:00 – 19:00
CZW: 11:00 – 17:00
PT: 11:00 - 19:00
SOB 12:00 – 18:00
ND: 12:00 -18:00
pl

Deklaracja dostępności

DOSTĘPNOŚĆ STRONY INTERNETOWEJ

Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej ethnomuseum.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ethnomuseum.pl
Data publikacji strony internetowej: 10.12.2009
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 21.11.2018

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
– niektóre zdjęcia nie posiadają tekstu alternatywnego, ponieważ cześć zdjęć wykonano przed dniem 23.09.2020 roku.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Oświadczenie sporządzono dnia 22.09.2020 roku.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na e-mail: dostepnosc@ethnomuseum.pl. Kontaktować można się także, dzwoniąc: 22 827 76 41 wew. 247. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Przy budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie przy ul. Kredytowej 1 w Warszawie znajdują się miejsca parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością, które zapewniane są przez zarządcę drogi.

Dojazd możliwy jest komunikacją miejską. Przystanki autobusowe w pobliżu: Zachęta 02, Królewska 08 oraz stacja metra Świętokrzyska. Dojście do budynku odbywa się chodnikiem. W pobliżu jest również przejście dla pieszych.

Przy głównym wejściu od ul. Kredytowej 1 znajduje się zewnętrzna winda (elektryczny przewoźnik) umożliwiający wjazd do recepcji i kasy PME, które to znajdują się na parterze budynku, również przy windzie zewnętrznej znajduje się domofon, który po wezwaniu informuje pracownika recepcji o potrzebnej pomocy dla osoby wjeżdżającej do Muzeum. Recepcja zapewnia informację o rozkładzie pomieszczeń w budynku w sposób wizualny i głosowy. Wewnątrz budynku znajduje się winda elektryczna umożliwiająca dojazd na każde piętro oraz dojazd na każdą z sal wystawowych. W godzinach otwarcia Muzeum wszystkie drzwi od sal wystawowych są otwarte, a ich szerokość jest dostosowana do wjazdu wózka inwalidzkiego. Na poziome – 1 znajduje toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, również na poziomie -1 znajduje się szatnia z szafkami dla zwiedzających z miejscami o różniej wysokości do wyboru. Wstęp do budynku jest zapewniony osobie korzystającej z psa asystującego.

Dla osób niewidzących/niedowidzących w budynku znajdują się informacje nawigacyjne. Wystawy stałe i czasowe są projektowane w taki sposób, aby osoby wyżej wymienione mogły również w nich uczestniczyć. W budynku udostępniane są audio przewodniki z audiodeskrypcją. Muzeum w swojej stałej ofercie nie posiada usługi tłumacza języka migowego. Tłumacz migowy jest zapewniany na niektóre oprowadzania po wystawach lub na niektóre wydarzenia edukacyjne. W Muzeum istnieje możliwość skorzystania z pętli indukcyjnej.


10.12 - 28.02.2023
Wystawa

To tu, to tam