pl
Godziny otwarcia:
CZW:11:00 – 17:00
PON: Zamknięte
WT: 11:00 – 19:00
ŚR: 11:00 – 19:00
CZW: 11:00 – 17:00
PT: 11:00 – 19:00
SOB: 12:00 – 18:00
ND: 12:00 – 18:00
Godziny otwarcia:
CZW:11:00 - 17:00
PON: Zamknięte
WT: 11:00 – 19:00
ŚR: 11:00 – 19:00
CZW: 11:00 - 17:00
PT: 11:00 – 19:00
SOB 12:00 – 18:00
ND: 12:00 – 18:00
pl
Godziny otwarcia:
CZW: 11:00 – 17:00
PON: Zamknięte
WT: 11:00 – 19:00
ŚR: 11:00 – 19:00
CZW: 11:00 – 17:00
PT: 11:00 – 19:00
SOB: 12:00 – 18:00
ND: 12:00 – 18:00
Godziny otwarcia:
CZW: 11:00 - 17:00
PON: Zamknięte
WT: 11:00 – 19:00
ŚR: 11:00 – 19:00
CZW: 11:00 - 17:00
PT: 11:00 – 19:00
SOB 12:00 – 18:00
ND: 12:00 – 18:00
pl
Bilety dostępne w kasie Muzeum
Godziny ND 18:00 | PN 19:00 | WT 19:00
Cena 14 zł / 7 zł
05.03.2023 - 07.03.2023

Dokumentalistki – przegląd filmowy

Dokumentalistki

[ENG version below]

Międzynarodowy Dzień Kobiet to doskonała okazja do celebracji twórczości kobiet. Z tej okazji w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie we współpracy z Fundacją HER Docs w ramach cyklu „Dokumentalistki” zaprezentujemy wyjątkowe filmy dokumentalne autorstwa kobiet, pokazujące intymne światy kobiet, ich siłę oraz siostrzeństwo. Pokazom filmowym będzie towarzyszył wstęp oraz dyskusja po filmach, które poszerzą perspektywy doświadczania świata przez bohaterki.

Program pokazów:

5.03 (niedziela) g. 18:00 „Ama-San

Reż. Cláudia Varejão / Szwajcaria, Niemcy / 2016 / 113 min. / polska premiera

Opowieść o kobietach będącymi Ama-San – poławiaczkami abalone (jap. uchowiec) w Zatoce Ise w Japonii, gdzie tradycja poławiaczek sięga aż 2000 lat. Nurkując bez żadnego zabezpieczenia, zdane tylko na swoje płuca, codziennie schodzą pod wodę Oceanu Pacyficznego nie wiedząc co znajdą.

Film ze wstępem oraz dyskusją prowadzoną przez Tomasza Dymowskiego – absolwenta Japonistyki Uniwersytetu Warszawskiego i stypendystęa Salonu Japońsko-Polskiego (Nippo Salon) na Uniwersytecie w Kobe, w roku akademickim 2019/20. Od 2021 r. doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego, w dyscyplinie literaturoznawstwa. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół współczesnej literatury japońskiej; japońskiej literatury postmodernistycznej, literatury kobiet tworzonej od lat 80. XX w. oraz kobiet tworzących w gatunku science-fiction.

6.03 (poniedziałek) g. 19:00 „Overseas

Reż. Sung-A Yoon / Belgia / 2019 / 90 min.

Na Filipinach wiele kobiet decyduje się na wyjazd do pracy za granicę w charakterze pracownic domowych lub niani, zostawiając za sobą rodziny i dzieci. W jednym z filipińskich ośrodków szkolących do pracy za granicą grupa stażystek przygotowuje się zarówno na tęsknotę za domem, jak i na potencjalne nadużycia w pracy, wcielając się kolejno w rolę pracownic i pracodawców. „Overseas” rzuca światło na kwestię współczesnej migracji ekonomicznej kobiet, podkreślając jednocześnie ich siłę, determinację, siostrzeństwo i obierane przez nie strategie.

Film ze wstępem oraz dyskusją prowadzoną przez dr Helenę Patzer – etnolożkę i antropolożkę, adiunktkę w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Obszarem jej zainteresowań są antropologia migracji, powiązania transnarodowe, krytyczna antropologia rozwoju, metodologia badań etnograficznych, obszar badań zaś Filipiny; społeczności filipińskie w Stanach Zjednoczonych, Danii, Polsce i Czechach; społeczności imigranckie w Polsce.

7.03 (wtorek) g. 19:00 „Bitterbrush

Reż. Emelie Mahdavian / USA / 2021 / 91 min./ polska premiera


Hollyn i Colie wykonują tradycyjnie uznawany za męski zawód i jako kowbojki wypasają bydło w Idaho. Odważnie stawiają czoła niepogodzie i niebezpiecznym warunkom pracy, a w chwilach wolnych od pracy rozmyślają nad swoją przyszłością. Film to portret przyjaźni, życiowych zmian i pracy dwóch młodych kobiet w odizolowanym i pięknym krajobrazie amerykańskiego Zachodu.

Film ze wstępem oraz dyskusją prowadzoną przez dr Agnieszkę Kotwasińską – amerykanistkę i kulturoznawczyni, adiunktkę w Ośrodku Studiów Amerykańskich UW. W pracy naukowej bada kino i literaturę grozy, współczesną prozę kobiet, ucieleśnienie w gatunkach niskich oraz tzw. Weird West (Dziwny Zachód). Współzałożycielka sieci badawczej The West of the Rest EAAS.

Bilety dostępne w kasie muzeum.
Cena: Bilet normalny 14 zł, bilet ulgowy 7 zł
(bilety na każdy pokaz sprzedawane są oddzielnie)

Wszystkie filmy będą prezentowane z polskimi oraz angielskimi napisami.

HER Docs

HER Docs to inicjatywa, której misją jest upowszechnianie kina dokumentalnego autorstwa kobiet, promocję twórczości i kreatywności kobiet, wspieranie kobiet i dziewczyn. Poprzez działania HER Docs chcemy dołożyć swoją cegiełkę do walki o równe szanse, nie tylko w branży filmowej. Pragniemy poruszać tematy ważne dla kobiet, dziewczyn i całego społeczeństwa obywatelskiego, a poprzez siłę wizualnej (her)storii inspirować i inicjować zmianę społeczną.

Jednym z głównych projektów realizowanym przez Fundację HER Docs jest HER Docs Film Festival – międzynarodowy festiwal prezentujący twórczość filmową kobiet, którego dwie edycje odbyły się w Warszawie i online w latach 2020 i 2021. Fundacja organizuje również szereg innych wydarzeń, w tym m.in. pokazy i przeglądy filmowe i towarzyszące im spotkania, warsztaty dla profesjonalistek z branży dokumentalnej, wystawy, czy program edukacyjny dla młodej publiczności. Fundacja aktywnie promuje i upowszechnia również za granicą polskie kino dokumentalne autorstwa kobiet – w ostatnich latach kuratorowane przez nią pokazy specjalne odbyły się m.in. w Porto, Oslo i Hanowerze.

Pokazy filmowe są wydarzeniem towarzyszącym wystawie „Etnografki, antropolożki, profesorki”.

Documentarians – film screenings

International Women’s Day is an excellent opportunity to celebrate the creation and oeuvre of women. On this occasion the National Ethnographic Museum in Warsaw in collaboration with the HER Docs Foundation, as part of the “Documentarians” series, presents unique documentaries made by women, showing the intimate worlds of women, their strength and sisterhood. The screenings will be accompanied by an introduction and a discussion after each film, that will widen the perspectives of the world experienced by the protagonists.

Screenings programme:

5.03 (Sunday) at 18:00 „Ama-San
Dir. Cláudia Varejão / Switzerland, Germany / 2016 / 113 min. / Polish premiere

A story about the Ama-San women –abalone divers in the Ise Peninsula in Japan, where the tradition of diving goes back 2000 years. Diving without any protection, relying solely on their lungs, every day they go under the waters of the Pacific Ocean not knowing what they will find.

6.03 (Monday) at 19:00 „Overseas
Dir. Sung-A Yoon / Belgium / 2019 / 90 min.

In the Philippines many women decide to go abroad to work as a domestic worker or a nanny, leaving their families and children behind. In one of the Pilipino work abroad training centres a group of trainees is preparing for both homesickness as well as potential abuse at work, while taking on the roles of both employees and employers. “Overseas” sheds light on the matters of contemporary economic migration of women, at the same time emphasising their strength, determination and sisterhood as well as their strategies.

7.03 (Tuesday) at 19:00 „Bitterbrush
Dir. Emelie Mahdavian / USA / 2021 / 91 min./ Polish premiere

Hollyn and Collie have a, traditionally considered, male profession, grazing cattle as cowgirls in Idaho. They bravely face inclement weather as well as dangerous work conditions, and in their spare time they contemplate their future. The film is a portrayal of friendship, life changes and work of two young women in an isolated and beautiful landscape of the American West.

Tickets are available in the ticket office of the National Ethnographic Museum in Warsaw.
Price: normal ticket 14 zł, reduced ticket 7 zł.
Films will be presented with Polish and English subtitles.

HER Docs

HER Docs is an initiative, which takes on a mission to promote the documentary cinema of women, supporting women and girls. Through the activities of HER Docs, we want to contribute to the fight for equal rights, not only in the film industry. We wish to raise the topics that are significant for women and girls and the whole civil society, and through the power of visual (her)story to inspire and initiate societal change.

One of the main projects introduced by HER Docs Foundation is HER Docs Film Festival – an international festival presenting the film oeuvre of women, which for two editions took place in Warsaw and online in the years of 2020 and 2021. The Foundation also organizes a number of other events such as film screenings and reviews, accompanying meetings, workshops for professionals from the documentary industry, exhibitions and an educational program for young audience. The Foundation actively promotes, also abroad, Polish documentary cinema made by women – in recent years special screenings curated by the Foundation took place in Porto, Oslo and Hannover among other cities.

Film screenings are an accompanying event to the exhibition „Ethnographers, anthropologists, professors”.

Organizator